U Works

  • U Works
  • Bất Động Sản /
  • [Real Estate] Estella Heights - Keppel Land
[Real Estate] Estella Heights - Keppel Land

Brief của chiến dịch: 

Yêu cầu sử dụng Facebook & Google Search để quảng cáo chương trình bán hàng mới nhất, nhằm thu hút người mua mới. 

Requires the use of Facebook & Google Search to promote the latest sales, in order to attract new buyers.

Key KPIs: 10,300 clicks and 35 leads

Timeline: 09/2017 - 10/2017

Thách thức của chiến dịch: Giá của dự án thuộc phân khúc cao cấp. Client chưa thực sự tin tưởng trong vấn đề đo lường KPI theo report từ agency.

Challenge of the campaign: The price of the high end segment. Client does not really believe in measuring KPI according to report from agency.


Giải pháp của Ureka:

- Làm việc với client để nắm rõ sản phẩm, phối hợp tìm hiểu rõ insights của khách hàng trong phân khúc của sản phẩm (bao gồm cả việc tiếp cận tìm hiểu khách hàng đã mua sản phẩm). Để tạo ra những thông điệp phù hợp đánh đúng tâm lý nhóm khách hàng mục tiêu.

- Sử dụng third-party tracking (bit.ly và clickmeter) để client đo lường KPI thực chạy 1 cách dễ dàng hơn.

- Sử dụng các phương thức: Facebook Boost Post, Leads Form, Google Paid Search

Ureka's solution:
- Work with the client to understand the product, coordinate the insights of the customer in the product segment (including access to know the customer bought the product. True psychological target group
- Using third-party tracking (bit.ly and clickmeter) makes it easier for clients to measure KPIs.
- Use the methods: Facebook Boost Post, Leads Form, Google Paid SearchResult: 

- 11,646 clicks - 113% KPI Click

- 216 leads qualified - 614% KPI Leads


Landing page: https://www.estellaheights.com.vn/
We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree