Demo Banner Fillform

Campaign: VinHomes GreenBay

 Định dạng/ Format:

 Banner Điền form/ Banner Fillform

 Chiến dịch/ Campaign:

 VinHomes GreenBay

 Kích thước/ Size:

 300x600

 Video
 Yes
 Dung lượng/ K-Weight:  Max 1mb
 Kích thước mở rộng/Size range extend:  Không / No

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC, CPL

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ tốt cho các chiến dịch thu Lead

 Suitable for all, support for Lead Generation campaigns.


Recent Comments

  • Blog single photo