Demo Standard Banner

Campaign: Sohy Lougne

 Định dạng/ Format:

 Standard Banner

 Chiến dịch/ Campaign:

 Sohy Lougne

 Kích thước/ Size:

 Chuẩn IAB

 According to the IAB standards

 Video
 No
 Dung lượng/ K-Weight:  Max 1mb
 Kích thước mở rộng/Size range extend:  Không / No

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực.

 Suitable for all.


Recent Comments

  • Blog single photo