Demo DCO Lightbox

Campaign: Peugeot

 Định dạng/ Format:

 DCO Lightbox

 Chiến dịch/ Campaign:

 Peugeot

 Kích thước/ Size:

 300x250

 Video
 Yes
 Dung lượng/ K-Weight:  Max 1mb
 Kích thước mở rộng/Size range extend:  600x500, 800x500

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực.

 Suitable for all.

Recent Comments

  • Blog single photo