• Home
  • News
  • Real Estate - The Hamptons Hồ Tràm
Real Estate - The Hamptons Hồ Tràm

 Chiến dịch/ Campaign

 The Hamptons Hồ Tràm - Vũng Tàu - hơn 7bil VND

 Địa lý/ Geography

 6 thành phố lớn/ 6 biggest city

 Thời gian/ Timeline

 2 tháng/ 2 months (09 - 10/2016)

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 - Cam kết CPC tối ưu Lead (70 leads)

 - Target: Male, Female, 35-55t

 - Lead quan tâm tới dự án/ Registration to interest

 Định dạng/ Format

 Dynamic IAB Banner

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP, Adword, Facebook

 Kết quả/ Result

 - Awareness & CPC: 1,5 x kpi CPC

 - Lead: đạt 170 qualified leads/kpi 70 leads

CONTACT US NOW FOR MORE INFO