Real Estate - Sunrise Riverside (Novaland)

 Chiến dịch/ Campaign

 Sunrise Riverside (Novaland) - Dist. 7 - 2,5bil VND

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 6 tháng6 months (12/2016 - 5/2017)

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 Thu lead (CPL) / Get LEAD

 Định dạng/ Format

 Standard Banner

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP, SEM, Facebook

 Kết quả/ Result

 Thu hơn 3 lead chất lượng/ngày

 Get over 3 qualified lead/day

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP