F&B - Martell be Curious

 Chiến dịch/ Campaign

 Martell Be Curious - Martell Rewards Your Curiosity.

 Địa lý/ Geography

 Các thành phố lớnBiggest Cities

 Thời gian/ Timeline

 12/2016 - 02/2017

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 - Storytelling

 - PR

 - Branding

 Định dạng/ Format

 Ubox Content, Standard Banner, PR, Facebook Ads, KOLs, 

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP, KOLs fanpage, Facebook, PR

 Kết quả/ Result

 - Thành công khi kết hợp cả kênh online & offline cho chiến dịch/ Successful integrated both online & offline channels.

 - Đạt vượt kpi yêu cầu về Impressions, View, Engagement & Reach/ Get over KPI: impressions, views, engagements, reach.CONTACT US NOW FOR MORE INFO