• Home
  • News
  • F&B - KFC So Good (inBanner Video)
F&B - KFC So Good (inBanner Video)

 Chiến dịch/ Campaign

 KFC So Good

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 12/2016

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 View 30s

 Định dạng/ Format

 inBanner Video

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP

 Kết quả/ Result

 - Đạt vượt kpi view 30s/ Get over kpi view 30s

 -View: 1,1 x Kpi

 - CTR: 0,4%CONTACT US NOW FOR MORE INFO