• Home
  • News
  • Electronic - Sharp Air Confidence
Electronic - Sharp Air Confidence

 Chiến dịch/ Campaign

 Sharp Air Confidence

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 03/2017

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 CPM

 Định dạng/ Format

 inBanner Video

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP

 Kết quả/ Result

 - Đạt vượt kpi CPM/ Over kpi CPM

 - View: 1,05 x kpi

 - CTR: 0,16%   CONTACT US NOW FOR MORE INFO