• Home
  • News
  • Electronic - Samsung A2017 Viettel Store (inBanner Video)
Electronic - Samsung A2017 Viettel Store (inBanner Video)

 Chiến dịch/ Campaign

 Samsung A2017 Viettel Store

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 02/2017

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 View 7s

 Định dạng/ Format

 inBanner Video

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP

 Kết quả/ Result

 - Đạt vượt kpi view 7s/ Get over kpi view 7s

 - View: 1,5 x kpi

 - CTR: 0,13%

CONTACT US NOW FOR MORE INFO