• Home
  • News
  • Electronic - LG Nature Fresh
Electronic - LG Nature Fresh

 Chiến dịch/ Campaign

 LG Nature Fresh

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 02/2017

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 CPC

 Định dạng/ Format

 Standard Banner

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP

 Kết quả/ Result

 - CPC: 1,1 x kpi CPC

 - CTR: 0,08%


CONTACT US NOW FOR MORE INFO