Education - British Council
Địa lý Hồ Chí Minh
Mục đích Những người có nhu cầu Thi IELTS tại TP.HCM
Thời gian 02 tuần 
Định dạng IAB Banner- CPC (optimized CPA)
Network Ureka Ads
Channel Ureka  DSP
Kết quả CR= 1.3%; Registration:  520; Validated registration: 180+ / 110

13,333,000
Impression     

40,000
Click

0.3%
CTR

 

 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP