Ecommerce - Super Sport Việt Nam
Địa lý Toàn quốc
Mục đích Ureka DCO 2015
Định dạng UBox - Products - Dynamic Retargeting
Network Ureka Ads
Channel Ureka DSP
Kết quả CR= 0.87%; Expected CR: 0.5%; Archived CR: 0.78

13,400,000
Daily impression     

3,000
Daily click

0.1%
CTR

 

  

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP