Ecommerce - Lazada Việt Nam
Địa lý Toàn quốc
Mục đích Ureka DCO 2015
Định dạng Ubox - Dynamic Creative Optimazion (DCO)
Network Ureka Ads
Channel Ureka  DSP
Kết quả CR= 0.6%; Expected CR: 0.6%; Archived CR: 0.82

1,500,000
Daily impression     

3,000
Daily click

0.2%
CTR

 

  

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP