Demo Banner Ubox Content

Campaign: chiến dịch xã hội Ngưng Xả Rác

 Định dạng/ Format:

 Banner Ubox Content

 Chiến dịch/ Campaign:

 Chiến dịch Ngưng Xả Rác/ #NgungXaRac social campaign

 Kích thước/ Size:

 Tất cả kích thước, chuẩn IAB

 All sizes, According to the IAB standards

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ tốt cho các chiến dịch chuyển tải nội dung bài viết, PR tới người dùng.

 Suitable for all, support for deliver content, PR to user.

Recent Comments

  • Blog single photo