Campaign

 Định dạng/ Format:

InViewStandard

 Chiến dịch/ Campaign:

 

 Kích thước/ Size:

 320x480 & 300x600

 Cơ chế/ Method:        

 CPM

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực

 Nền tảng/ Platform

 MB