Định dạng/ Format:

 InRead

 Chiến dịch/ Campaign:

 

 Kích thước/ Size:

 Chuẩn IAB

 According to the IAB standards

 Cơ chế/ Method:        

 CPM

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 

 Nền tảng/ Platform

 PC


Recent Comments

  • Blog single photo