Demo inBanner Video (OutStream Video Ads)

Campaign: Sun Grand City - Sun Group

 Định dạng/ Format:  inBanner Video (OutStream Video Ads)
 Chiến dịch/ Campaign:  Sun Grand City (Sun Group)
 Kích thước/ Size:  300x600 & 300x250
 Cơ chế/ Method:          CPM, CPC, CPV
 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:  Tất cả/ All
 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những thương hiệu có TVC

 Suitable for all, especially those with TVC.

Recent Comments

  • Blog single photo