Demo DCO Product

Campaign: Asia Sale

 Định dạng/ Format:

 DCO Product

 Chiến dịch/ Campaign:

 Asia Sale

 Kích thước/ Size:

 Chuẩn IAB

 According to the IAB standards

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC, CPO

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với thương hiệu có nhiều sản phẩm & e-commerce

 Suitable for multiproduct & e-commerce.

Recent Comments

  • Blog single photo