Campaign

 Định dạng/ Format:

Artical Video

 Chiến dịch/ Campaign:

 

 Kích thước/ Size:

480x270 & 640x360

 Cơ chế/ Method:        

 CPM

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực

 Platform/ Nền tảng

 PC


Recent Comments

  • Blog single photo